ANUNȚ – Lansarea sesiunii anuale de finanțare a programului ACCES 2022
ANUNȚ – Lansarea sesiunii anuale de finanțare a programului ACCES 2022

ANUNȚ – Lansarea sesiunii anuale de finanțare a programului ACCES 2022

ANUNȚ - Lansarea sesiunii anuale de finanțare a programului ACCES 2022

Ministerul Culturii lansează sesiunea anuală de finanțare prin Programul ACCES, dedicată și anul acesta operatorilor culturali din zona independentă. Domeniile pentru care se pot transmite oferte culturale sunt: teatru, muzică, dans, arte vizuale, cultură scrisă.
Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES 2022 este de 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect / o acțiune culturală este de 50.000 lei.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

50.000 RON

Termen limită de depunere

Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 31 mai 2022, data poștei.

Solicitanți eligibili

Dosarul de participare depus trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa nr. 2). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea formularului tipizat, de pe website-ul oficial al Ministerului Culturii – www.cultura.ro.
 • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
 • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului şi a actelor doveditoare ale sediului (contract de comodat/ de închiriere etc, după caz, aflate în termenul de valabilitate) şi patrimoniului ale solicitantului, precum şi actele adiţionale, după caz.
 • Copia certificată “conform cu originalul” a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actualizat (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare) și copie a certificatului de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF, în original, aflat în termenul de valabilitate.
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat de administrația publică locală, în original, aflat în termenul de valabilitate.
 • Copia, certificată “conform cu originalul”, a Certificatului de înregistrare fiscală.
  Declarația privind calificarea sprijinului financiar nerambursabil acordat conform Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, raportată la prevederile ajutorului de minimis. (Anexa nr. 3)
 • Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase: Declarații pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuția proprie sau atrasă, însoțite de extrase de cont bancar, după caz; Contracte de sponsorizare, după caz; Scrisori de intenție, după caz; alte forme de sprijin financiar din partera unor terți.
 • CV-urile membrilor echipei.
 • OPIS al dosarului semnat de către solicitant. Dosarul va avea numerotată fiecare pagină din conținutul dosarului. În OPIS va fi indicat numărul paginii la care se găsește documentul și specificat numărul de pagini pe care îl are fiecare document în parte.

Finanțator

Ministerul Culturii

Activități eligibile

 • Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES 2022 trebuie să se desfăşoare în intervalul 9 iulie – 9 octombrie 2022.
 • Dosarul de participare va fi transmis în format fizic, pe adresa Ministerului Culturii- Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București – pentru Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu mențiunea pe plic „Proiect Program ACCES 2022”.
 • Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 31 mai 2022, data poștei.